Ασκηση Γεωμετρίας(100)

Στο σχήμα AΔ=AB, οι γωνίες Α και Γ είναι ορθές, AE=5 και ΑΕ κάθετη στην ΔΓ. Να βρεθεί το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑBΓΔ

You may also like...