Να βρείτε την ακτίνα

Στο σχήμα, βλέπουμε ένα τμήμα κύκλου όπου CD μεσοκάθετος της χορδής ΑΒ. Αν ΑΒ=16, CD=4, να βρεθεί η διάμετρος του κύκλου.

You may also like...